Du er her :  Hjem >  PedagogikkKjerneverdier  |  Virkemidler  |  Aktivitetsplan  |  Dagsrytme  |  Evaluering  

 Årsplan
 2023-2024

 

Vårt pedagogiske arbeid

Det pedagogiske arbeidet sammen med barna, skjer gjennom vår daglige omsorg og samhandlinger, strukturerte og i friere rammer,  fra vi tar imot dem om morgenen, under måltidene og andre daglige gjøremål.  Imidlertid står barnas lek sentralt i barnas utvikling og læring.  Gjennom leken lærer barna sosiale spilleregler, hvordan  skape vennskap, kunnskap
blir overført gjensidig barna imellom, og gjensidig mellom voksne og barn.  Voksenrollen blir
å beskytte den fine, flytende leken, komme med innspill og ideer når det trengs, forebygge
og hjelpe barna å løse konflikter konstruktivt.  Derfor legger vi vekt på å ha aktivt
observerende og deltakende voksne, både i den frie leken, og i de mer strukturerte
aktivitetene. I Årsplanens første del, vil dere finne en mer utdypende forklaring om vår pedagogiske arbeid.Barns medvirkning

Barns rett til medvirkning er nedfelt i Fns barnekonvensjon, og barnehageloven.  Det vil si at barna har rett til å uttrykke seg, og ha en mening om det som skjer i barnehagen.  De har rett til å bli hørt, og deres meninger skal bli tatt hensyn til, alt med barnets beste som mål.  Alle barn er likeverdige og verdifulle, som voksne, men de voksne har en annen rolle enn barna.
Saker av interesse


Barnas medvirkning synliggjøres gjennom å kombinere essensen fra Rammeplanen for barnehage, med barnas interesser og særpreg. Dette kommer frem i månedsbrevene og ukeplanene etter hvert som vi blir kjent med barna og hvordan de leker sammen. Vi forholder oss også til hva foreldrene kommuniserer at barna liker når det gjelder lek, lesing eller mat.  

Barns medvirkning handler også om å synliggjøre alle barna i gruppen, ikke bare de som synliggjør seg selv. Det handler også om å trene på hva de kan få være med å bestemme, f.eks. påkledning når man skal ut om høsten og vinteren.


I praksis i vår barnehage vil barns medvirkning komme til uttrykk ved for eksempel måten vi snakker med barna på, at vi er aktivt lyttende.  Vi voksne må ha evnen til å svære på barnas nivå, både mentalt og fysisk ved å bøye oss ned i barnas høyde. Vi voksne må kunne tolke både verbale og kroppslige uttrykksmåter, og være spesielt oppmerksomme på å tolke de minste barnas kroppslige uttrykk som mimikk, og kunne skille mellom forskjellige typer gråt.  Det er også viktig at de voksne i sin væremåte bekrefter barnas meninger og synspunkter, slik at deres selvfølelse og individualitet blir styrket og utviklet, og bekrefte barnas mening.

De kan ikke alltid få velge hva de vil (det er forskjell på medvirkning og medbestemmelse), fordi disse valgene ikke alltid blir til deres eget beste.  Voksne har en bedre hukommelse, og et videre perspektiv enn barn, så vår oppgave blir å introdusere dem for nye og flere valgmuligheter enn de kanskje selv hadde kommet på.  Men der det er mulig innenfor de gitte rammene, skal valgmulighetene synliggjøres, slik at barna får en reell mulighet til å gjøre valg, når de vil det;  hva de vil leke med, hva de vil leke, fordele roller i rollelek, hvor de liker å gå på tur, at forslagene deres blir respondert på osv.  Andre eksempler er at vi har gjennomsiktige bokser til lagring av leker, eller bokser med symboler, slik at valgmulighetene blir synlige. De får velge meny til bursdagen sin, velge noen sanger til samlingsstunden, osv.  En annen måte vi tar hensyn til barns medvirkning på, er å lage et prosjektarbeid med utgangspunkt i noe barna viser en spesiell interesse for, f.eks lage et sjørøverskip av papp.


Den pedagogiske sirkelmodell

Siden etableringen, har Brennasstubben Familiebarnehage valgt å fokusere på to områder som vi synes er spesielt viktig for barn : sosial kompetanse og språkutvikling.

Disse optimale målene er i sentrum for hva vi kaller vår pedagogiske sirkelmodell.
Den består av 3 forskjellige sirkler:

trygghets og omsorgssirkelen”,

”virkemiddelsirkelen”,
og målet som er
sosial kompetanse- og språkutviklings sirkelen”.


Alle sirklene er knyttet tett i hverandre og er like viktige for barnets utvikling. Selv om har vi jobbet med disse områdene ekstensivt, er de alltid like aktuelle, og temaer man egentlig aldri blir ferdige med.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2022      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk