Opptak           Overordnet målsetting

          Løpende opptak

          Opptaksperiode

         Opptaksmyndighet

          Tilbud

         Oppsigelse av plass

          Prioritering                                                                                                                                                                                                    Du er her :  Hjem > Opptak


Åpningstider/Ferie  |  Levering/Henting  |  Helsemessige Forhold  |  Klær/utstyr  |  Betaling  |  Mat

Hvor søker jeg?

Oslo kommunes søknadsportal

Slik søker du barnehageplass

Søk om barnehageplass


 

Overordnet målsetting

Opptaksperiode

Hovedopptak foretas 1.mars.
Opptak utover dette skjer fortløpende, når det blir ledig plass.

Barnehagen skal tilby plass til barn i aldersgruppen 0-6 år.
Ved opptak og prioritering skal det legges vekt på en balansert sammensetning av barnegruppen i forhold til kjønn og alder.

Saker av interesse

Tilbud

Barnehage tilbyr bare 100% plass – 5 dager/uke.  

Prioritering

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje med hensyn til overordnet målsetting om balansert barnegruppe sammensetning i forhold til kjønn og alder og deretter etter følgende prioriteringsrekkefølge:


Barn med funksjonshemming og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd Jf. Lov om barnehager §13.Barn av ansatte i barnehagen.Søsken til barn som går eller har gått i barnehagen,  og søsken av barn som går i barnehager i nærmiljøet, dog bosatt i Oslo kommune. Dersom flere barn oppfyller dette kriterium prioriteres søkere som har barnehagen som første prioritering og har vært lengst i barnehagen.Barn som har skriftlig anbefaling fra foresatte til barn som går eller har gått i barnehagen, og er bosatt i Oslo kommune.Barn bosatt på Brenna og Dal, deretter i andre nærliggende områder, dog innenfor Oslo kommune. Det gis dog mulighet til å beholde benyttet barnehageplass dersom familien flytter utenfor barnehagens nærmiljø.Barn bosatt i Oslo kommune.Er ovennevnte punkter ivaretatt, gis det prioritert til det første barnet på venteliste.Barn som tidligere har avslått tilbud om barnehageplass, blir vurdert sist av de aktuelle søkerne.

Løpende opptak

Opptaksmyndighet

 Oslo kommune/Bydel Søndre Nordstrand har samordne opptak for alle private og kommunale barnehager.


Det søkes til Oslo kommune/Bydel Søndre Nordstrand kommune og kommunen sender ut søkerlister til barnehagen. Barnehagens eierstyre fører ventelisten, og fatter avgjørelse om opptak. Beslutning om opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse.

Beslutning om opptak kan påklages av foreldre/foresatte med barn på venteliste i samsvar med bestemmelsene i ”forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage”. Dersom kommunen disponerer plasser i barnehagen, har kommunen opptaksmyndighet, fastsetter opptakskriterier, opptaksperiode og oppsigelsesfrist for disse plassene.


Tildeling og oppsigelse skjer skriftlig. Ved tildeling av plass signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent barnehagens og andelslagets vedtekter.


Oppsigelse av plass

En plass kan sies gjensidig opp skriftlig med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dersom en oppsigelse blir levert før plasseringsstart, løper oppsigelsetiden fra den 1. i påfølgende måned etter plasseringsstart.

Eierstyret kan fravirke fra oppsigelsesfristen dersom tungtveiende hensyn tilsier det, eller barnehageplassen blir overtatt av annet barn i oppsigelsestiden. Dersom et barn skal slutte i mai eller juni, må det betales full foreldrekontingent for mai og juni, uavhengig av oppsigelsestiden. Juli er betalingsfri.Barnehagen skal til enhver tid gi prioritering til søkere som har søkt plass i Brennastubben Familiebarnehage og som blir registrert på en venteliste som beholdes sentralt av Oslo kommune/Bydel Søndre Nordstrand. Ved løpende opptak skal de generelle opptaksreglene følges.


Bydel Søndre Nordstrand kan hjelpe
de som har ikke tilgang til internett eller trenger hjelp for å sende en elektronisk søknad. Ved et slik behov,
vennligst kontakt:

OSLO KOMMUNE
Bydel Søndre Nordstrand
Enhet barnehager -Barnehageadministrasjonen

v/ Bente Mosfeldt

Besøksadresse:
Rosenholmveien 7

Postadresse:
Postsboks 180 Holmia
1203 Oslo


Telefon:
21802180

Nyttig Kontakt

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInShare via e-mailPrint

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2022      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk