Pedagogikk

Barnet er en selvstendig individ med selvbestemmelses rett, og ikke bare en del av gruppe Les mer

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2022      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk


Velkommen til oss

Brennastubben FamilieBarnehage startet i juli 2006 med det mål å gi et forsvarlig pedagogisk omsorgs- og tilsynstilbud til barn. Siden etableringen ønsket vi å skape et lite men profesjonelle miljø. Vi har valgt å være en ”barnehage” men med ”familiære” omgivelser og ”nære relasjoner”  til foreldrene og barna.  Barnehagen er lokalisert i Brennastubben 16 på Brenna, Oslo, og nærområdet består av villastrøk og marka.

På lik linje med andre kommunale og private barnehager, gir barnehageloven familiebarnehager lovpålagte krav til eiere, pedagoger og ansatte for å sikre et forsvarlig omsorgs- og pedagogisk tilbud. Rammeplanen er mer spesifikk og konkret, og skal gi informasjon til foreldre om hva de kan forvente av barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold, i henhold til rammeplanen, delt inn i 7 fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring. Disse er: Kommunikasjon, språk og test; Kropp, bevegelse og helse; Kunst, kultur og kreativitet; Natur, miljø og teknikk; Etikk, religion og filosofi; Nærmiljø og samfunn; Antall, rom og form.

 
            Foruten disse overordnede retningslinjene, har vi valgt å legge mest vekt på to områder
vi synes er spesielt viktig for barna i aldersgruppe 0 -6.  Noe av det viktigste barna skal få lære i barnehagen, er  sosial kompetanse og det å lære å skape vennskap via lek og aktiviteter ute i naturen.

Språkutvikling er et annet overordnet mål.


Vi ønsker å gi barna muligheter til å ta i bruk alle sansene sine, og ta aktivt del i sin egen læring. Vi ønsker også å formidle ulike sider ved den norske kulturarv.  Disse vil vi oppnå ved å ta i bruk ressursene i personalgruppen og i vårt nærmiljø .


Et lite men profesjonell miljø

Ved å være en lite barnegruppe som periodevis deles ytterligere i to små barnegrupper med få barn å forholde
oss til, gir fordeler som:sandkassa eventyrrom

Sandkassa

Eventyrrom

Lekestua

Brennastubben Familiebarnehage lokaler

Saker av interesse

Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Rammeplanen trekker frem noen aspekter ved barnehagens verdigrunnlag det særlig skal legges vekt på. Disse er: Demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse. I dette grunnlaget ligger det at

Mangfoldet skal brukes som en ressurs
 i det pedagogiske arbeidet og støtte,
styrke og følge opp barna ut
fra deres kulturelle, sosiale og
individuelle forutsetninger.
Barnehagen skal bidra til at alle barn
blir sett, anerkjent for den de er og synliggjøre den enkeltes plass
og verdi i fellesskapet.

I rammeplanen står det også at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal

motvirke alle former for diskriminering
og fremme nestekjærlighet.


Verdigrunnlag  &               Samfunnsmandat

Bærekraftig utvikling er et relativt nytt begrep i barnehagen og det er et begrep vi har jobbet mye med å forstå. Slik vi forstår det, handler bærekraftig utvikling i barnehagen om å gi barna en begynnende forståelse av jorden som økosystem, naturen og ressursbruk. Dette kan omhandle alt fra hva insekter og dyr gjør og hvorfor de er viktige. Videre kan bærekraftig utvikling handle om at vi ikke kaster søppel i naturen og at vi sorterer avfallet vårt. På denne måte kan det gjenvinnes og brukes om igjen.I år vil det eksempelvis være naturlig å lære litt mer om SOMMERFUGLEN, og dens funksjon i økosystemet (pollinering og mat for større dyr).  Dette kan bidra til at vi alle lærer å beskytte insektene våre, istedenfor å tråkke dem under fot.  


Bærekraftig utvikling er et relativt nytt begrep i barnehagen og det er et begrep vi har jobbet mye med å forstå. Slik vi forstår det, handler bærekraftig utvikling i barnehagen om å gi barna en begynnende forståelse av jorden som økosystem, naturen og ressursbruk. Dette kan omhandle alt fra hva insekter og dyr gjør og hvorfor de er viktige. Videre kan bærekraftig utvikling handle om at vi ikke kaster søppel i naturen og at vi sorterer avfallet vårt. På denne måte kan det gjenvinnes og brukes om igjen.I år vil det eksempelvis være naturlig å lære litt mer om SOMMERFUGLEN, og dens funksjon i økosystemet (pollinering og mat for større dyr).  Dette kan bidra til at vi alle lærer å beskytte insektene våre, istedenfor å tråkke dem under fot.  

Området eller i hvert fall begrepene livsmestring og helse, er et forholdsvis nytt tema i den nye rammeplanen. Livsmestring og helse handler om at barna skal ha god fysisk og psykisk helse og at dette blir fremmet og tilrettelagt for i barnehagen. Gjennom barnehageåret skal vi gi barna gode muligheter for fysisk utfordring og utfoldelse, de skal få klatre, hoppe, balansere,  løpe og sprette. Det skal også være perioder der det er rom for avslapning, hvile og ro.

Vekslingen mellom
aktivitet og hvile
er sentralt i barnehagen.

Et annet sentralt aspekt ved området livsmestring og helse er gode matvaner. Gjennom gode måltider både sosialt og næringsmessig, vil vi legge til rette for at barna skal utvikle og opparbeide seg matglede og sunne helsevaner.

Vi skal lage variert og sunn mat,
 hvert måltid skal inneholde proteiner, grønnsaker og karbohydrater.  
Vi skal motivere barna til
å smake og spise ved å lukte,
dyppe tungen, smake en bitteliten bit
–  og kanskje en bitteliten rosin
som belønning - men
ALDRI TVINGE.

Barn har behov for mye god og sunn næring i en periode der de er i enorm vekst, både fysisk og psykisk. Livsmestring og helse handler også om at barna trives,

har en følelse av egenverdi og ikke opplever krenkelser eller mobbing.