l

                                                                                                                                                                                        

Kjerneverdier  |  Virkemidler  |  Aktivitetsplan  |  Dagsrytme  |  Evaluering  

En barnehage – ”en hage for barn”


Trygghets og omsorgssirkelen

Den ytterste rosa sirkelen: Trygghet og omsorg er barnets primære behov, i vår hage blir det som et gjerde rundt hagen, og er det som beskytter den.


Virkemiddelsirkelen

Den mellomste sirkelen: Her finnes virkemidlene vi vil bruke for å nå de pedagogiske målene. Dette blir som god matjord, gjødsel og vann i hagen vår. Vi plukker bort småstein og luker bort ugress. Lik en god gartner, er det de voksnes ansvar å tilrettelegge for et godt vekstmiljø. Måten vi gjør dette på, er gjennom omsorg, lek og læring.


Målet for barnet:

                                     

Sosial kompetanse & Språkutvikling


                               Dette blir som tulipanen, som er sentrum for alt arbeidet i hagen vår.


Temahefter -
 
rammeplan for barnehagen


Lære for å leke, leke for å lære

Gjennom leken at barna behandler inntrykkene de får i hverdagen, hjemmefra, via TV, spill osv.  De prøver ut roller, som mor og far, og andre roller de ser i samfunnet. De leker bussjåfør og passasjer, sykepleier, pasient og doktor. De tester ut ulike egenskaper fysisk, som våt sand og tørr sand, is og snø, samt tyngdekraft og former.  Samtidig innehar leken et viktig sosialt aspekt ved at barnet finner sin plass i gruppa, og får venner. Leken blir noe som favner om hele mennesket.

Frilek blir definert som en ikke voksenstyrt lek, der barna er både regissører og skuespillere samtidig.  De definerer selv hva som er lek, og hva som ikke er lek., hva som skal være temaet for leken, når den begynner og når det slutter.   Mange forbinder  ”frilek” med en ”ikke så viktig”- pedagogisk eller faglig utbytterik aktivitet, det er bare noe barna gjør i mangel av noe annet.. Læring forbinder mange med en strukturert aktivitet, der kunnskapen går fra den voksne til barna.  Det foregår mye viktig voksenstyrt læring, men for barnet er også viktig med en arena til å prøve ut nye roller,  prøve og feile, få respons fra de andre,  og en plass til å utvikle sin identitet.   Vi legger vekt på en variasjon i aktivitetene for barna, slik at det blir lagt vekt på begge deler.  Det skal både være rom for den fine leken, vel og merke med observante voksne som griper inn når det trengs, og de mer strukturerte aktivitetene som spill, forming, høytlesing og lignende.

Et uttrykk fra pedagogikken er når leken blir deep play”.   Barna blir  helt oppslukt i leken, og enser nesten ikke hva som skjer rundt seg, de er i ”sitt rette element” som ”fisken i vannet”.  Denne leken går av seg selv, og trenger sjelden vokseninvolvering.  Vi prøver å beskytte, og ikke avbryte denne leken., noen ganger forlenges den inn i andre oppsatte planer.  Andre ganger trenger leken mer vokseninvolvering, når det lett oppstår konflikter, eller barna trenger noen nye ideer.  I all type lek finnes det læresituasjoner, også når det oppstår uenigheter med forrhandling, eller konflikter som barna ikke greier å løse på egenhånd;  Hva skjedde, hvorfor, med hvem, hvordan oppfører vi oss etterpå overfor de involverte,  beklage, hva kan vi gjøre for at det ikke skal skje igjen osv.

Du er her :  Hjem >  Pedagogikk  >  Kjerneverdier

Å dele lekene sine på ”HA-MED-LEKE-DAG på fredagene) gir erfaringer med at de både gleder de andre barne, de lærer at de blir glade selv når de gleder andre, og ikke minst erfarer de at de får en enda større tilgang på leker når man deler.  De skal lære at både de selv og  barn har sine rettigheter og grenser som de må respektere.  ”Stopp”- regelen er et lite eksempel på et verktøy vi lærer dem i denne sammenheng.

Ferdigheter innen språkutvikling og sosial kompetanse henger nøye sammen, de påvirker hverandre gjensidig, og er tilsammen det viktigste grunnlaget for barnas videre utvikling. Barn med dårlig språk kan slite med å komme inn i leken og etablere vennskap.  Men det er også nettopp i leken at barna utvikler språket sitt.  Derfor er vi ekstra oppmerksomme på disse områdene, og de vil alltid være sentrale emner i foreldresamtalene.


Personalet fokuserer på de enkelte barnas utvikling, og vi legger til rette for sosiale- og språkstimulerende aktiviteter i mindre aldersrelaterte grupper, f.eks med spill, strukturerte aktiviteter, høytlesning med samtaler i samlingsstundene.  


Sosial kompetanse & Språkutvikling

Det å lære å omgås andre barn på en positiv måte er helt essensielt for barnas utvikling, og et viktig fundament for all videre sosiale læring både i skole og i samfunnet.   Vi har fokus på at barna skal kunne se seg selv litt utenfra som er viktig for å utvikle empati og medfølelse med andre,  å hjelpe dem til selvkontroll, men ikke minst å erfare de mange gledene som vennskap gir.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print

Språkveileder

Barnehagen som pedagogisk virkshomhet

Digitalisering i barnehage og skole

Spesialpedagogisk hjelp

Observasjon

Trivselveileder

Flerspråklige barn og flyktninger i barnehagen                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2022      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk