Åpningstider/Ferie  |  Levering/Henting  |  Helsemessige Forhold  |  Klær/utstyr  |  Betaling  |  Mat

Helsemessige forhold / FraværAnsvar

Helsemessige forhold / Fravær

Barn som går i familiebarnehagen må følge vanlig offentlig helsekontroll eller tilsvarende kontroll hos privatpraktiserende lege. Dette dokumenteres ved opptak.

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig. Uregelmessig frammøte uten at det gis melding til barnehagen kan medføre at barnet mister plassen.

Syke eller sterkt forkjølete barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare. Folkehelsa har utgitt retningslinjer om når syke barn må være hjemme fra barnehagen.

Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme. Daglig leder avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i barnehagen.

Ved allergi må beskjed gis til barnehagen.


Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barne­hagen. Eierstyret har pålagt barnehagen å tegne ulykkesforsikring for barna og personalet.

Personalet skal ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmid­del uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

Taushetsplikt / Opplysningsplikt

Barnehagen skal i h.h.t. barnehagelov § 20, 21 og 22 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til
sosial- og barnevernstjenesten.


Du er her :  Hjem > Opptak > Helsemessige forhold

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2022      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk